Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CREWPOINT

Definities:

CrewPoint : CrewPoint, statutair gevestigd te Den Haag.

Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of overeenkomst c.q. de partij waarmee CrewPoint anderszins een overeenkomst sluit. Voorts geldt als opdrachtgever degene die gebaat is bij de verkoop of plaatsing en/of te verrichten werkzaamheden. Indien de opdrachtgever tevens rechtspersoon is, zijn de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de navolging van de verplichtingen voortvloeiende uit een met CrewPoint gesloten overeenkomst.

Opdrachtnemer: Als opdrachtnemer geldt die partij welke krachtens schriftelijke of mondelinge overeenkomst werkzaamheden uitvoert in opdracht van CrewPoint.

Indien de opdrachtnemer tevens rechtspersoon is, zijn de leden van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor de navolging van de verplichtingen voortvloeiende uit een met CrewPoint gesloten overeenkomst.

Medewerker: Alle personen ingezet door CrewPoint ten behoeve van de opdrachtgever, welke niet ter zake vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

Zaken: de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, zoals bijvoorbeeld apparatuur.

Diensten: kennis en arbeid.

1. Toepasselijkheid

a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsmede de uitvoering en de betaling daarvan.

b) Afwijkingen van deze voorwaarden binden CrewPoint eerst, indien zulks door CrewPoint schriftelijk bevestigd wordt.

c) Deze voorwaarden treden in plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld, behoudens na afzonderlijke schriftelijke acceptatie daarvan door CrewPoint.

d) In geval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen, blijven voor al het overige onze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Aanbiedingen

a) Alle door CrewPoint uitgebrachte aanbiedingen zijn, ook wat prijzen en beschikbaarheid betreft, steeds vrijblijvend, tenzij bij schriftelijke offerte voor wat betreft de prijs, uitdrukkelijk een termijn van aanvaarding is genoemd.

b) In onze aanbiedingen gaat CrewPoint er vanuit dat alle zaken en diensten in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijke en voldoende gedetailleerd aan ons te worden opgegeven. CrewPoint zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door CrewPoint rekening is gehouden.

c) Opgave of vermeldingen van prijzen, afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en/of offertes worden geacht als slechts te zijn verstrekt. Deze binden CrewPoint slechts indien CrewPoint dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

d) CrewPoint behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

e) Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, draaiboeken, planningen en schema’s of bestekken welke CrewPoint verstrekt aan opdrachtgever blijven eigendom van CrewPoint onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod om deze zonder CrewPoint haar schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of een derde ter inzage te geven.

3. Overeenkomst

a) Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerste tot stand, nadat CrewPoint een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel door uitvoering te geven aan de overeenkomst.

b) Onze aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

c) Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen evenals afspraken met en/of toezeggingen door medewerkers gedaan, bindt CrewPoint slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

d) Voor leveranties en/of werkzaamheden, waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, worden uitvoering van de leverantie en/of werkzaamheden en de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht worden de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

e) CrewPoint is bevoegd om zonder overleg met opdrachtgever, indien CrewPoint dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen. De kosten daarvan worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

f) De volmacht van de vertegenwoordigers van CrewPoint strekt zich niet verder uit dan tot wat in dit opzicht in het bedrijf en de branche van CrewPoint gebruikelijk is. Deze volmacht is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

4. Prijs

a) Alle door CrewPoint gehanteerde prijzen zijn netto prijzen. Deze zijn exclusief de daarover verschuldigde betalingen, BTW-heffingen, gemeentelijke leges en andere precariorechten, eventuele invoerrechten, kosten voor verpakking en emballage, taxen, tolrechten en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege

b) Alle prijzen worden vermeld in Euro.

c) Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

d) CrewPoint heeft het recht bij facturen met een factuurbedrag van minder dan Euro 250,00 (excl. B.T.W.) de opdrachtgever administratiekosten van Euro 25,00 in rekening te brengen.

5. Betaling

a) Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient de betaling te geschieden in overeenstemming met door CrewPoint bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-) voorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

b) Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van CrewPoint een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.

c) De opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op CrewPoint in mindering te brengen.

d) Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen ten laste van opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een verschuldigd voorschot (zoals omschreven in de overeenkomst) of een factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is zij zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is zij een rente verschuldigd van 1,5% per maand – waarbij elk gedeelte van een maand telt als een maand – over het openstaande bedrag.

e) De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke en/of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, die het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.

f) In geval van faillissement of surséance van betaling dan wel aanvraag daartoe, bij beslaglegging, bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel overname daarvan door derden, is CrewPoint gerechtigd de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van CrewPoint om van de opdrachtgever volledige vergoeding van de schade te vorderen.

g) Tevens zijn in de genoemde situaties de op dat moment uitstaande verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar.

6. Overmacht

a) In het geval van overmacht aan onze zijde hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dit geval bestaat er geen recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

b) Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd, waar onder meer wordt begrepen:

c) gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, bedrijfsstoornis, materiaalfouten, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting (zowel bij CrewPoint als bij haar toeleveranciers), maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden en de te late of ondeugdelijke levering door onze toeleverancier door welke oorzaak dan ook.

d) In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de leveringstermijn, c.q. de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht, te verlengen met de tijd dat de overmachtsituatie voortduurt. De opdrachtgever kan in dit geval slechts de ontbinding van de overeenkomst verlangen indien, met het oog op de verwachte duur van de overmacht, in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd dat zij aan de overeenkomst gebonden blijft. Zodanige ontbinding geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen 5 werkdagen nadat wij haar van de vertraging bij de levering c.q. de prestatie op de hoogte hebben gebracht.

e) Indien CrewPoint bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

7. Annulering

a) Annuleren van het leveren van zaken dient schriftelijk te geschieden.

b) In de periode tot maximaal 6 werkdagen voor de begindatum of afleverdatum van het contract zal 10% annuleringkosten worden berekend. Na het verstrijken van deze termijn geldt in de periode van 5 tot 1 werkdag 50% annuleringskosten. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van het contract zal de volledige contractprijs in rekening worden gebracht. Bij lange termijn verhuur (huur > 1 maand) en bij leasing zullen aparte annuleringsafspraken worden gemaakt en vastgelegd in het contract.

c) Annulering van een verkoopcontract dient schriftelijk te geschieden. Annulering geschiedt tegen 100% van de reeds door CrewPoint ingekochte materialen (tegen afgesproken contractprijs) verhoogd met de kosten voor de reeds bestede uren.

d) Annulering van het leveren van diensten dient uiterlijk twee werkdagen van te voren schriftelijk of telefonisch te geschieden. Bij annulering minder dan twee werkdagen van te voren wordt een dagdeel in rekening gebracht, bij annulering op de dag van beoogde levering wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaarding

a) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CrewPoint niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever opgekomen, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De bewijslast met betrekking tot opzet of grove schuld rust op de opdrachtgever.

b) In het geval dat CrewPoint aansprakelijk geacht moet worden voor enig door de opdrachtgever geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, zal de aansprakelijkheid van CrewPoint niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de opdrachtgever aan CrewPoint verschuldigd is ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de opdrachtgever.

c) In het geval van een onrechtmatige daad van CrewPoint of van werknemers van CrewPoint of anderen, waarvoor CrewPoint rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld rust op de opdrachtgever. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van CrewPoint.

d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij ons heeft gemeld.

e) De opdrachtgever vrijwaart CrewPoint voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door ons geleverde zaken of verrichte diensten, daaronder mede begrepen:

aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever in deze voorwaarden in de verhouding met ons is uitgesloten

aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van ons die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of diens aanwijzingen

aanspraken van derden die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in door ons geleverde zaken of verrichte diensten die door de opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de opdrachtgever.

f) De opdrachtgever die CrewPoint de productie opdraagt van zaken en diensten conform door opdrachtgever verstrekte tekeningen, bestekken, modellen, monsters en/of dergelijke, zal ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden die zouden kunnen ontstaan doordat met deze productie intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden.

Bijzondere voorwaarden terzake leveringen aan CrewPoint

9. Bijzondere bepalingen

a) Voor zover de hieronder staande bijzondere bepalingen op het gebied van leveringen door freelancers in strijd zijn met de bovenvermelde algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen.

b) De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen CrewPoint en opdrachtnemer te sluiten overeenkomst zijn opgenomen en maken een integraal onderdeel uit van die overeenkomsten, conform de overige algemene voorwaarden.

10. Zelfstandigheid

a) Freelancers dienen hun zelfstandigheid te verifiëren op de site van de Belastingdienst middels de OndernemersCheck op www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl

b) Freelancers dienen hun werkzaamheden uit te voeren conform de Modelovereenkomst zelfstandige professionals (Bovib) – 904168035 te vinden op http://www.bovib.nl/wp-content/uploads/2016/12/Modelovereenkomst_Bovib_904168035.pdf

11. Identiteit

Freelancers zijn gehouden CrewPoint een afschrift van een geldig identiteitsbewijs ter hand te stellen voor aanvang van uit te voeren werkzaamheden in opdracht van CrewPoint.

12. Verzekeringen

a) Freelancers dienen zelf verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid.

b) CrewPoint aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aangebracht door opdrachtnemer.

c) De opdrachtnemer is door CrewPoint niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.

13. Veiligheid

a) Freelancers worden geacht wetten en regels aangaande veiligheid te kennen en in de praktijk te brengen.

b) Indien vanwege werkzaamheden anders dan voor CrewPoint uitgevoerd bij uitvoering van werkzaamheden voor CrewPoint arbo-wetgeving overtreden dreigt te gaan worden is de freelancer gehouden dit tijdig te melden bij aangaan van een overeenkomst.

In geval van verzuim is de freelancer aansprakelijk voor alle claims, boetes, aanslagen en schade vanwege dit verzuim.

Bijzondere voorwaarden inzake diensten

14. Bijzondere bepalingen

a) Voor zover de hieronder staande bijzondere bepalingen op het gebied van diensten in strijd zijn met de bovenvermelde algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen.

b) De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen CrewPoint en opdrachtgever te sluiten overeenkomst zijn opgenomen en maken een integraal onderdeel uit van die huurovereenkomsten, conform de overige algemene voorwaarden.

15. Overeenkomst

a) Voor elke overeenkomst geldt een afnameverplichting van minimaal 1 dagdeel zijnde vier uur.

b) In geval van opdrachten voor welke het niet mogelijk is een schriftelijke bevestiging ter hand te stellen zullen een door CrewPoint verzonden bevestiging of uitvoering van de werkzaamheden beschouwd worden als overeenkomst waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

16. Tariefstelling

Indien in de praktijk de te leveren diensten vallen onder een andere tariefstelling dan vooraf overeengekomen zal het hoogste tarief in rekening gebracht worden.

17. Kosten

a) Kosten voor vervoer en verblijf van personen welke diensten onder verantwoordelijkheid van CrewPoint leveren zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is tevens verplicht op locatie cateringvoorzieningen te treffen voor medewerkers aan een evenement. Indien deze voorzieningen niet aan redelijke eisen voldoen is CrewPoint gerechtigd kosten voor aanvullende voorzieningen aan opdrachtgever door te berekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

b) Kosten voor het gebruik van telecommunicatievoorzieningen van medewerkers van CrewPoint die rechtstreeks betrekking hebben op een evenement worden bij opdrachtgever in rekening gebracht.

18. Overige zaken met betrekking tot diensten

Opdrachtgever is verplicht medewerkers van CrewPoint in staat te stellen volgens de normen vastgelegd in Arbowetgeving te werken. Als uitgangspunt zal gelden de meest uitgebreide uitzonderingsregeling welke van toepassing is op de geldende wetsregels. Indien hier niet aan wordt voldaan is CrewPoint gerechtigd de werkzaamheden te staken of extra mankracht in te zetten.Opdrachtgever is gehouden alle kosten aangaande onderhavige maatregelen aan CrewPoint te vergoeden. CrewPoint is in deze gevallen niet gehouden tot enige schadeloosstelling. Ingeval opdrachtgever tot deze maatregelen aanleiding heeft gegeven, is deze tot schadeloosstelling van CrewPoint gehouden.

Bijzondere voorwaarden terzake productie

19. Bijzondere bepalingen

a) Voor zover de hieronder staande bijzondere bepalingen op het gebied van productie van evenementen in strijd zijn met de bovenvermelde algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen.

b) De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen CrewPoint en opdrachtgever te sluiten overeenkomst zijn opgenomen en maken een integraal onderdeel uit van die huurovereenkomsten, conform de overige algemene voorwaarden.

20. Overeenkomst

a) De offerte en andere aanbiedingen zijn wat prijzen en beschikbaarheid steeds vrijblijvend.

b) De overeenkomst komt alleen dan tot stand na schriftelijke ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever en alleen bij gebleken beschikbaarheid van te leveren zaken en diensten.

Indien zaken ten tijde van de ondertekening van de huurovereenkomst niet meer beschikbaar zijn zal CrewPoint haar opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke huurovereenkomst op de hoogte te stellen en wordt de overeenkomst als niet bevestigd beschouwd.

CrewPoint zal daar waar mogelijk de opdrachtgever een nieuwe offerte op basis van alternatieven doen toekomen.

21. Prijs

a) De prijs van zaken en diensten is exclusief BTW en gebaseerd op contante betaling. In de prijzen zijn geen verzekeringskosten, bedieningskosten, transportkosten, reis- en verblijfkosten, opstellingskosten en aansluitingskosten begrepen, tenzij anders is overeengekomen.

b) Prijzen van zaken met betrekking tot volgdagen zijn alleen van toepassing bij een ononderbroken huurtermijn. Indien in de overeenkomst eveneens sprake is van diensten c.q. werkzaamheden, die ten behoeve van de apparatuur uitgevoerd dienen te worden, worden deze op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

c) CrewPoint is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen, alsook een borg voor de beschikbaar gestelde apparatuur.

22. Huurtermijn

a) Apparatuur geleverd middels CrewPoint wordt voor een periode van tenminste één dag (24 uur) of een veelvoud daarvan geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b) Het overschrijden van deze termijn, zonder schriftelijke toestemming van CrewPoint leidt automatisch tot verlening onder de reeds overeengekomen voorwaarden, onverminderd het recht van CrewPoint om, indien door overschrijding van de huurtermijn schade ontstaat, volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

23. Levering

a) Apparatuur wordt door CrewPoint alleen geleverd onder beheer van medewerkers van CrewPoint als onderdeel van een productie tenzij anders is overeengekomen.

b) Opdrachtgever is verplicht alle apparatuur bij de levering c.q. ter beschikking stelling te controleren op volledigheid, conditie en werking.

c) Opdrachtgever heeft de mogelijkheid geleverde diensten en/of middelen voorafgaand aan het evenement of direct na installatie te controleren en/of testen zodanig dat CrewPoint in de gelegenheid gesteld wordt eventuele veranderingen of wijzigingen uit te voeren. Kosten die voortkomen uit door opdrachtgever gevraagde wijzigingen zullen in rekening gebracht worden aan opdrachtgever.

d) Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van bovengenoemde mogelijkheid vervalt het recht van opdrachtgever om zich erop te beroepen dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt.

24. Aansprakelijkheid en Verzekering

a) De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de geleverde apparatuur, vervangingsschade daaronder begrepen, door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens de duur van de overeenkomst, tot dat de apparatuur door de rechtmatige eigenaar terug in ontvangst is genomen.

b) Indien het gehuurde of onderdelen daarvan beschadigd raken, geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden, zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven.

c) In de beide andere gevallen zal de opdrachtgever aan CrewPoint verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur verhoogd met de additionele kosten van vervanging.

d) Apparatuur wordt middels CrewPoint exclusief verzekering geleverd tenzij anders overeengekomen. Indien overeengekomen brengt CrewPoint de opdrachtgever de opslag voor verzekering in rekening. Hiermee is de opdrachtgever verzekerd in geval van schade, diefstal en vermissing. In het geval van nalatigheid, grove schuld, verkeerd gebruik en opzet door de opdrachtgever vervalt de verzekeringsdekking en zal CrewPoint de kosten conform hetgeen in artikel 20.b is gesteld in rekening brengen.

e) Voor een specifiek aantal apparaten geldt een eigen risico per gebeurtenis per apparaat, welke duidelijk op de offerte c.q. overeenkomst door CrewPoint genoemd zal worden.

f) Voor diefstal zonder sporen van braak zal een eigen risico van 2.500 euro (of de lagere aanschafwaarde van het apparaat) per gebeurtenis en per apparaat in rekening worden gebracht.

g) CrewPoint behoudt zich het recht voor verzekering van zaken en diensten te weigeren.

25. Klachten en storingen

a) Opdrachtgever dient klachten en storingen met betrekking tot door CrewPoint geleverde diensten en/of middelen (in de ruimste zin van het woord) onmiddellijk aan de uit hoofde van CrewPoint aangewezen contactpersoon mede te delen en schriftelijk te bevestigen op zodanige wijze dat CrewPoint tijdig in staat wordt gesteld de oorzaak en/of gevolgen van de klacht en/of storing te verhelpen, alles op straffe van verval van het recht van opdrachtgever om zich erop te beroepen dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt.

b) De opdrachtgever dient CrewPoint te allen tijde in de gelegenheid te stellen de klacht op haar juistheid te onderzoeken. Indien CrewPoint de klacht gegrond bevindt, is CrewPoint verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen. De opdrachtgever kan daarnaast geen recht doen gelden op enige vergoeding.

c) Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen, noch is de opdrachtgever gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

26. Vergunningen

Eventuele voor een evenement of opdracht noodzakelijke vergunningen en officiële goedkeuringen moeten worden aangevraagd door de opdrachtgever en zijn voor diens rekening tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. De vergunningen en/of officiële goedkeuringen moeten uiterlijk twee weken voor het evenement of opdracht aan CrewPoint zijn overlegd. Indien de vergunning niet kan worden overlegd houdt CrewPoint zich het recht voor de gesloten overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan op geen enkele wijze CrewPoint tot enige vorm van schadevergoeding houden.

27. Overlast

Opdrachtgever onthoudt zich van overlast voor en door derden en staat in dit opzicht in voor personen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid aanwezig zijn tijdens uitvoering van werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van CrewPoint. Ingeval van (dreigende) overlast of wanordelijkheden, dan wel indien in maatschappelijk opzicht opschudding te verwachten is of teweeggebracht wordt, opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of op enige andere wijze bezwaren rijzen tegen het evenement, is CrewPoint van zijn verplichtingen ontslagen. Opdrachtgever is gehouden alle werkelijk gemaakte kosten met betrekking tot het onderhavige evenement aan CrewPoint te vergoeden. CrewPoint is in deze gevallen niet gehouden tot enige schadeloosstelling. Ingeval opdrachtgever tot deze maatregelen aanleiding heeft gegeven, is deze tot schadeloosstelling van CrewPoint gehouden.

28. Overige zaken met betrekking tot productie

a) De opdrachtgever is verplicht om vanaf het moment van ingang van de overeenkomst tot de feitelijke terugbezorging als een goed huisvader voor de apparatuur te zorgen.

b) Het is de opdrachtgever niet toegestaan middels CrewPoint geleverde apparatuur aan derden onder te verhuren, uit te lenen of op andere wijze feitelijk af te staan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

c) De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de toelevering van elektriciteit.

d) De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers van CrewPoint, conform de arbeidsomstandigheden wet.

Bijzondere voorwaarden terzake verkoop en installatie

29. Bijzondere bepalingen

a) Voor zover de hieronder staande bijzondere bepalingen inzake verkoop en installatie in strijd zijn met de bovenvermelde algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen.

b) De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen CrewPoint en opdrachtgever te sluiten overeenkomst zijn opgenomen en maken een integraal onderdeel uit van die huurovereenkomsten, conform de overige algemene voorwaarden.

30. Levering en levertijd

a) Alle door CrewPoint genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen. Bij aflevering later dan de overeengekomen fatale termijn, dient de opdrachtgever CrewPoint schriftelijk in gebreke te stellen.

b) Het is CrewPoint toegestaan verkochte apparatuur in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de apparatuur in gedeelten wordt geleverd, zal CrewPoint elk gedeelte afzonderlijk factureren.

c) Levering geschiedt af magazijn van CrewPoint. Vanaf het moment dat goederen, voor levering gereed, daar zijn geplaatst staan en reizen zij voor het risico van opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van CrewPoint. CrewPoint behoudt zich het recht voor de gereed staande apparatuur voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan.

d) Bij uitstel van de installatie c.q. levering, door toedoen van de opdrachtgever, is CrewPoint gerechtigd de kosten die CrewPoint hierdoor moet maken, zoals renteverlies, kosten van opslag en handeling van apparatuur en goederen, reeds geplande uren en alle overige kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

31. Installatie

a) De installatiewerkzaamheden worden ten alle tijden geoffreerd, en in de overeenkomst opgenomen, op basis van nacalculatie, tenzij CrewPoint schriftelijk anders meldt.

b) Onder installatie werkzaamheden wordt verstaan, alle activiteiten die door medewerkers van CrewPoint moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever om ervoor zorg te dragen dat de bestelde apparatuur op deugdelijke en goede wijze conform de overeenkomst wordt geïnstalleerd, hieronder valt onder andere montage, testen, inregelen, tekenwerk, projectleiding.

c) CrewPoint zal bij de installatiewerkzaamheden steeds de nodige zorg betrachten, mocht er echter ondanks deze zorgvuldigheid toch schade ontstaan door toedoen van CrewPoint zullen wij deze schade vergoeden op basis van dagwaarde.

d) Mocht blijken dat na het sluiten van de overeenkomst er toch nog aanvullende voorzieningen nodig zijn om tot een deugdelijke installatie te komen zal de opdrachtgever zijn medewerking verlenen om deze aanvullende voorzieningen te realiseren. Het aanbrengen van deze voorzieningen door CrewPoint leidt tot meerwerk voor de opdrachtgever.

e) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar CrewPoint redelijkerwijs noodzakelijk over moet beschikken om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren tijdig worden verstrekt

f) De opdrachtgever draagt zorg dat de medewerkers van CrewPoint hun werkzaamheden uit kunnen voeren conform de geldende arbeidsomstandigheden wet.

g) CrewPoint zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

32. Garantie

a) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert CrewPoint de verrichte werkzaamheden, alsmede door ons geleverde nieuwe zaken tegen materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 6 maanden.

b) CrewPoint garandeert dat alle door ons geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften.

c) Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege CrewPoint zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door onze leveranciersgarantie.

d) Herstel buiten het kader van deze garantie zal door CrewPoint in rekening worden gebracht.

e) Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht, dan wel serienummers of originele onderdelen zijn verminkt of verwijderd.

f) Indien blijkt dat de opdrachtgever ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor diens rekening.

g) Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

h) In afwijking op hetgeen hiervoor is bepaald, gelden voor occasion zaken (demonstratie- of showroommodellen of apparatuur die anderszins zijn gebruikt) dat alleen een redelijke werking gegarandeerd wordt op het moment van aflevering en wordt overigens geen aansprakelijkheid aanvaard.

33. Eigendomsvoorbehoud

a) De, in opdracht van de opdrachtgever, geleverde apparatuur (inclusief het benodigde installatiemateriaal) blijft eigendom van CrewPoint totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens CrewPoint heeft voldaan:

De tegenprestaties met betrekking tot de geleverde of te leveren apparatuur zelf;

de tegenprestaties met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten;

eventuele vorderingen wegens niet nakoming van opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).

b) Zolang het eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

c) Indien een opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CrewPoint gerechtigd afgeleverde apparatuur waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever (of bij derden die apparatuur voor koper houden) weg te halen of weg te doen halen.

De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 20 % van het door hem verschuldigde bedrag.

d) Indien wij overgaan tot het terughalen van de apparatuur zal de opdrachtgever gecrediteerd worden ter hoogte van de op het moment van terughalen geldende marktprijs gebaseerd op dan geldende staat en conditie van de apparatuur, verminderd met alle toerekenbare kosten die CrewPoint heeft moeten maken.

e) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde apparatuur willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht CrewPoint direct op de hoogte te stellen.

f) De opdrachtgever verplicht zich:

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde apparatuur te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

een bezitloos pandrecht ten gunste van CrewPoint te vestigen, op de manier die door het Burgerlijk Wetboek wordt voorgeschreven, in geval van claims van verzekering of in geval van claims van de afnemers van de opdrachtgever;

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde apparatuur aan te merken als het eigendom van CrewPoint;

op alle andere manieren volledige medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die CrewPoint ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaak wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk in de normale uitoefening van haar bedrijf belemmert;

34. Reclames en retourzendingen

d) Bij een klacht inzake de geleverde zaken en diensten dient deze door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of dienst schriftelijk bij CrewPoint te worden ingediend. Wanneer dit niet binnen deze termijn is geschied wordt geacht dat de opdrachtgever de zaken en diensten onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.

e) Bij niet tijdige (na 8 dagen) of onjuiste klachtmelding wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te zijn en worden de klachten niet meer in behandeling genomen.

f) De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren.

g) De opdrachtgever dient CrewPoint te allen tijde in de gelegenheid te stellen de klacht op haar juistheid te onderzoeken. Indien CrewPoint de klacht gegrond bevindt, is CrewPoint verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen. De opdrachtgever kan daarnaast geen recht doen gelden op enige vergoeding.

h) Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen, noch is de opdrachtgever gerechtigd betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

i) Retournering van de geleverde zaken kan slechts plaatsvinden, indien CrewPoint voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. Retourzendingen dienen altijd franco te geschieden.

j) Ook tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat derden verandering of reparaties aan het geleverde hebben verricht, behoudens indien dit met schriftelijke toestemming van CrewPoint is geschied.

Bijzondere voorwaarden inzake Service Level Agreements

35. Bijzondere bepalingen

a) Voor zover de hieronder staande bijzondere bepalingen inzake servicecontracten en de werkzaamheden van de technische dienst in strijd zijn met de bovenvermelde algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen.

b) De hierna volgende bepalingen hebben betrekking op de zaken die in de tussen CrewPoint en opdrachtgever te sluiten overeenkomst zijn opgenomen en maken een integraal onderdeel uit van die huurovereenkomsten, conform de overige algemene voorwaarden.

36. Service Level Agreement

a) De Service Level Agreement is een overeenkomst tussen CrewPoint en opdrachtgever waarin het onderhoud voor een specifiek aantal apparaten (op basis van serienummers) wordt uitbesteed aan CrewPoint.

b) Van de Service Level Agreement is uitdrukkelijk het herstellen of reviseren van apparatuur uitgesloten, indien die een gevolg is van:

c) ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de apparatuur

d) uitval van elektrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf

e) inwerkende oorzaken

f) het niet zorgvuldig uitvoeren van de, aan de opdrachtgever verstrekte documentatie beschreven, dagelijks

g) onderhoud, voor zover dit door de opdrachtgever moet worden verricht, of het niet tijdig signaleren door

h) de opdrachtgever van het niet naar behoren functioneren van de apparatuur.

i) verandering in de locatie waar de apparatuur oorspronkelijk is geplaatst, tenzij deze verplaatsing door

j) CrewPoint of op aanwijzing van CrewPoint is geschied.

k) CrewPoint behoudt zicht het recht de Service Level Agreements te allen tijde met een opzegtermijn van 3 maanden zonder opgaaf van reden schriftelijk te beëindigen.

l) Apparatuur die in een Service Level Agreement wordt meegenomen mag maximaal 3 jaar oud zijn.

37. De werkzaamheden

a) De werkzaamheden zoals deze in de service level agreements zijn opgenomen worden uitsluitend in Nederland verricht en bestaan uit preventief en correctief onderhoud.

b) Correctief onderhoud bestaat uit het herstellen van de omschreven apparatuur, indien deze niet functioneert of indien deze vermindert werkt als gevolg van normale slijtage.

c) CrewPoint is gerechtigd het preventieve onderhoud te combineren met het correctieve onderhoud

d) De opdrachtgever dient zorg te dragen tot vrije toegang tot de locaties voor de medewerkers van CrewPoint voor het uitvoeren van haar werkzaamheden.

e) De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers van CrewPoint, conform de arbeidsomstandigheden wet.

f) CrewPoint is gerechtigd de werkzaamheden zoals deze in de service level zijn opgenomen door een derde te laten uitvoeren

38. Reparaties

a) CrewPoint is vrij om verzoeken tot reparatie zonder opgaaf van reden te weigeren

b) Indien de opdrachtgever een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zullen wij deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. Reparaties vinden uitsluitend plaats op basis van nacalculatie.

c) Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed, zullen wij, alvorens de reparatie (verder) uit te voeren, overleg plegen met de opdrachtgever.

d) Indien dit overleg niet binnen een redelijke termijn, om welke reden dan ook, heeft kunnen plaatsvinden, zullen wij de reparatie alsnog (verder) uitvoeren.

e) Gerepareerde zaken staan ter beschikking van de opdrachtgever in ons magazijn, alwaar de opdrachtgever zich bij het afhalen van de zaken dient te vergewissen van een goed, uitgevoerde reparatie. Op reparaties zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, zover het geen elektronische onderdelen betreft.

f) Wij kunnen de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De opdrachtgever heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van die termijn, betaling te weigeren of enig schadevergoeding te vorderen.

Overige Bepalingen

39. Geschillen

Op alle door CrewPoint gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij CrewPoint het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd.

40. Wijzigingen of aanvullingen deze voorwaarden

a) CrewPoint heeft ten alle tijden het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

b) Wijzegingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

WhatsApp chat